De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporats en fitxers automatitzats, els quals seran processats exclusivament per a la finalitat descrita, segons s’especifiqui en la llegenda adjunta a cada formulari. Les dades que es recolliran a través dels formularis corresponents només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei o informació requerida per l’usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons la legalitat vigent, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que el puguin utilitzar per a finalitats diferents per les quals han estat sol·licitades a l’usuari. Com a únic responsable del fitxer, NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Finalment, l’usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment de l’establert en la LOPD, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal referent a aquesta qüestió, mitjançant l’enviament d’una notificació per correu a l’adreça a baix indicada o personalment, sense que en cap cas aquest servei suposi contraprestació alguna.

Així mateix, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. disposi del consentiment exprés del destinatari a rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula “publicitat” apareixerà en l’inici del missatge.

 

NECTUNT Centre de Psicologia S.L.
C/Alcalde Sol, 4  C.P. 25003 Lleida
info@nectunt.org